Algemene voorwaarden en Privacy Statement

Nalezen Voorwaarden en Privacy Statement

Algemene Voorwaarden

Scope

Deze algemene voorwaarden reguleren de contractuele relatie tussen deelnemers aan de opleiding en IKA Academy, onderdeel van IKA Ned.

Reserveringsvoorwaarden

Alle reserveringen worden schriftelijk vastgelegd (per mail, digitaal contactformulier, brief). U ontvangt een bevestiging van de reservering. Als u die heeft ontvangen, betekent dit dat de overeenkomst met IKA Academy is gesloten. Uw deelname is gegarandeerd, wanneer IKA Academy het volledige bedrag voor de opleiding heeft ontvangen, op basis van de door IKA Academy gestuurde factuur.

Betaling

De kosten voor de opleiding worden gefactureerd op het moment dat de reservering is bevestigd. De betaling van het volledige bedrag is vereist binnen drie weken nadat de rekening is verstuurd. We bieden kortingen bij de afname van sommige leergangen en bij de vermelding van onze “Earl Bird discount”.

Opleidingsgelden zijn exclusief 21% BTW, reis- en accommodatiekosten of incidentele kosten die kunnen optreden voor deelnemers. Opleidingsgelden zijn inclusief opleiding, materialen en een certificaat.

Betalingen kunnen alleen worden verricht per banktransfer naar IKA Ned B.V.

Verdere details zijn beschikbaar op verzoek.

Alle betalingen geschieden in euro’s.

Bevestiging

Wanneer IKA Academy het geld heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging per brief of email. Totdat het volledige bedrag is betaald kunnen we geen bevestiging van deelname afgeven.

Catering

Tenzij anders vermeld, verzorgt IKA Academy catering tijdens modules.

Afzegging of veranderingen in het programma

Alle afzeggingen door u als deelnemer moeten schriftelijk worden gedaan. Bij afzegging zes weken voor de start van de opleiding geldt een betaling van 25% van het volledige bedrag, valt de afzegging binnen de zes weken voor de start dan betaalt u 100% van de kosten. U ontvangt dan geen terugbetaling. Wel kunt u een vervanger in uw plaats sturen bij aanvang van de opleiding na kennisgeving aan ons. Het gehele bedrag voor de opleiding zal worden berekend als een deelnemer niet komt opdagen. We behouden ons het recht voor om te cancelen of om data te wijzigen van opleidingen of trainingen. Mocht dit nodig blijken te zijn, dan zult u uiterlijk zes weken voor aanvang worden geïnformeerd. Er wordt u een volledige terugbetaling aangeboden van het al betaalde geld. Andere claims worden uitgesloten.

We behouden ons tevens het recht voor om opleiders te vervangen en kleine veranderingen in de stof te maken, waarbij wel het karakter van de gehele training intact blijft. In het geval van afzegging van de training door ziekte van de docent of overmacht, kan het toch doorgaan van de training op die datum niet worden geëist.

Copyright

Het is erkend dat alle intellectuele eigendomsrechten – inclusief copyright, eigendom blijven van IKA Academy. Alle opnamen die gemaakt worden of het maken van kopieën van opleidingsmateriaal is een inbreuk op het copyright, tenzij van tevoren schriftelijk toestemming is gegeven.

Aansprakelijkheid

Alle informatie die IKA Academy verstrekt, is te goede trouw door ons of door een afgevaardigde gegeven.

IKA Academy of een afgevaardigde van de IKA Academy, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de deelnemer of een ander persoon of organisatie, als gevolg van de informatie verstrekt tijdens de opleiding of training.

IKA Academy is niet aansprakelijk voor indirect of direct verlies of welke schade dan ook – inclusief zonder beperking: gederfde winst, verlies van omzet, verlies van marktkansen of uw aansprakelijkheden aan derden – welke u zou ervaren ten gevolge van of in relatie tot de opleiding/training van IKA Academy.

IKA Academy is niet aansprakelijk voor het verlies of schade van persoonlijke bezittingen die u mee heeft genomen naar de opleiding/training.

Nederlands Recht

Op bovenstaande algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.


Privacy statement

IKA Academy bewaart een aantal persoonlijke gegevens omdat u zich heeft aangemeld voor nascholing over voor onze nieuwsbrief van IKA Ned. Uw privacy is voor u en voor ons van groot belang. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Informatie die aan ons beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het aangegeven doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

IKA Academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Op het moment dat u zich bij ons aanmeldt via de website dan verzamelen wij een aantal gegevens voor het aanmaken van uw account omtrent uw nascholing.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BIG nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IKA Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van uw inschrijving voor een nascholing of opleiding,
 • Het afhandelen van uw betaling,
 • Verzenden van locatie informatie, tijden, eventuele wijzigingen, presentatiemateriaal
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over wijzigingen in het aanbod van onze nascholing,
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
 • Uw accreditatie toe te kennen,
 • U diploma´s of certificering op te sturen,
 • U te informeren over onze nascholingsmogelijkheden,
 • IKA Academy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

IKA Academy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IKA Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IKA Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Naam

Adres

Woonplaats

Email

BIG nummer

Telefoonnummer

Banknummer

Deze gegevens blijven geregistreerd zolang u hier actief gebruik van maakt. Indien er meer dan 2 jaar lang geen activiteit is op uw account dan verwijderen wij uw gegevens. Ook kunt u te allen tijde opdracht geven uw gegevens te wissen.

Delen van persoonsgegevens met derden

IKA Academy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IKA Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IKA Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ika-academy.nl.

IKA Academy wil u er tevens op wijzen dat u voor vragen of klachten altijd terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IKA Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ika-academy.nl

IKA Academy is onderdeel van IKA Ned B.V. en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Regus Amsterdamse Bos
De Cuserstraat 93, 2nd floor 
1081 CN  Amsterdam
Tel 020-8949124
https://www.ika-academy.nl
info@ika-academy.nl

Digitale nieuwsbrief

Voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief maken wij gebruik van het programma Mailchimp, dat de nieuwsbrief via een server in de Verenigde Staten verstuurt.